Mẫu giấy ủy quyền 2023 cho cá nhân, doanh nghiệp

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản có tính pháp lý được sử dụng trong các giao dịch dân sự. Thường mẫu giấy ủy quyền được sử dụng trong các công việc khi bàn giao trách nhiệm giữa cá nhân với cá nhân, giữa tổ chức công ty với cá nhân hoặc giữa công ty doanh nghiệp với nhau.

Một số mẫu giấy ủy quyền thông dụng hiện nay

1. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———— o0o ———-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………. cấp ngày: …………..nơi cấp: ………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………. cấp ngày: …………..nơi cấp: ………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán về thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———–

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 04 – 2/TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

Năm …………..

Tên tôi là: ……………………………

Quốc tịch:………………….

Mã số thuế:……………………

Năm…………………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……………………..

Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm …………………..với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

———***——–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần ………….;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………

Nghị quyết số …../……… ngày …../…../………của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………;

Căn cứ Quyết định số ……… ngày ………./………/………. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ………….. về việc phân công, ủy quyền cho ………………….;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông (bà):…………………………Chức vụ: Giám đốc

Công ty Cổ phần …………………………………………..

Số CMTND: ………………………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông (bà):……………………………………….Chức vụ: Phó giám đốc

Công ty Cổ phần …………………………………..

Số CMTND: ………………………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ………..

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà …………………..như sau:

– Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …………………..theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của …………………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …./……… của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……………………… cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

– Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh……………., kinh doanh dịch vụ …………….

– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của …………..Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc …………….được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

– Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn……………………. theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý……………. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 ………….., ngày ……. tháng ….. năm

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu giấy ủy quyền xử lý vi phạm hành chính

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

……………………….

Số: ………/GUQXLVPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – T ự do – Hạnh phúc

————***————

 …… , ngày …… tháng … năm ………

GIẤY ỦY QUYỀN

Xử lý vi phạm hành chính Căn cứ Điều 41 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Tôi: ………………………..Cấp bậc: ……………Chức vụ: ……………….

Đơn vị: …………………………………………………

Ủy quyền cho: ………….…………………. Cấp bậc: ………………………..

Chức vụ: ………………………… Đơn vị: ………………………………

Lý do ủy quyền:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Nội dung ủy quyền:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Được thực hiện các thẩm quyền của……………………………… quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày … tháng … năm ……… đến ngày … tháng … năm …………. .

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính ……………….. phải chịu trách nhiệm về những quyết định xử lý vi phạm hành chính của mình trước………………………… và trước pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

5. Mẫu giấy ủy quyền nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***———

GIẤY ỦY QUYỀN NHÀ

Bên ủy quyền (bên A)

Họ và tên:……………………..Năm sinh:……………..

– CMND số:……………………Do CA:………………cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………Phường……Quận (huyện) ……

Họ và tên:………………… Năm sinh:…………………

– CMND số:……………………Do CA:………………cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………Phường……Quận (huyện) ……

Chúng tôi là……………căn nhà số…………….Phường Quận (huyện) …………tỉnh (thành phố) ……………

Ttheo Giấy phép mua bán nhà số:…………….do UBND:………………… cấp ngày……tháng ………..năm………., tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày: tháng:…………năm: …………

Bên được ủy quyền (bên B)

Họ và tên:………………….. Năm sinh:……………

– CMND số:…………….Do CA:…………..cấp ngày:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………Phường……Quận (huyện) ……

Họ và tên:………………… Năm sinh:………………

– CMND số:……………Do CA:……….cấp ngày:………….

– Hộ khẩu thường trú:……………………..Phường……Quận (huyện) ……

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1/ Bên B được quyền thay mặt bên A quản lý, sử dụng căn nhà số: ………………Phường:……..Quận (huyện)……….(tỉnh, thành phố) …………. căn cứ theo các giấy tờ chủ quyền nhà đã nêu ở trên.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Khi bên A có văn bản bãi bỏ việc ủy quyền này hoặc khi tờ ủy quyền hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B.

Lập tại PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC Tỉnh (thành phố)………

……ngày……tháng……năm……..

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết