Hướng dẫn Chi tiết

Trích dẫn tài liệu tham khảo hầu như là yêu cầu bắt buộc khi làm các bài báo cáo, bài luận… Nó giúp bài viết của bạn có cơ sở và đạt độ tin cậy nhất định. Vậy cách trích dẫn tài liệu tham khảo như thế nào? Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp bạn nắm được cách trích dẫn đúng và phù hợp nhất đối với từng dạng tài liệu.
1. Khái niệm tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo

1.1. Tài liệu tham khảo là gì?

 • Tài liệu tham khảo là một thuật ngữ tổng quát chỉ danh sách các nguồn tư vấn được sử dụng khi nghiên cứu một chủ đề nhất định. Chúng thường được người viết đề cập đến trong luận văn, báo cáo, bài tiểu luận… của mình. Tài liệu đó có thể được lấy từ sách, báo, trang web… 

 • Tài liệu tham khảo được sử dụng để phục vụ cho việc xây dựng một tác phẩm văn bản. Cụ thể, chúng được xem là nguồn tư vấn để tiến hành nghiên cứu. 

1.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo là hành động đề cập đến nguồn thông tin mà người viết sử dụng trong tác phẩm của mình. Việc đề cập này giúp người đọc dễ nhận biết nguồn gốc của thông tin trong tác phẩm đó. 

 • Việc viết các bài học thuật không chỉ dựa trên kiến thức của một tác giả. Vì vậy khi bạn tham khảo nội dung của một người khác, việc cần làm là ghi lại thông tin của tài liệu đã tham khảo. Hay nói cách khác là trích dẫn tài liệu tham khảo.


Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

1.3. Các cách trích dẫn tài liệu tham khảo

 • APA

 • Harvard

 • IEEE

 • MLA

 • Chicago

1.4. 2 phương pháp trích dẫn tài liệu chính

Có thể linh hoạt sử dụng 2 phương pháp trích dẫn tài liệu tham khảo phụ thuộc vào nội dung thông tin trích dẫn và mục đích của người viết:

 • Trích dẫn trong bài viết

2. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn, tiểu luận


Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn, tiểu luận

Khi người viết muốn trích dẫn nguyên văn nội dung một thông tin từ tác giả hoặc diễn giải lại ý chính nội dung của thông tin đó thì sẽ dùng cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài viết.

Các thông tin cần có trong cách trích dẫn này là: họ và tên tác giả, năm xuất bản/phát hành, số trang của thông tin được trích dẫn.

Có 3 cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài luận văn:

 • Trích dẫn trực tiếp

 • Trích dẫn gián tiếp

 • Trích dẫn thứ cấp

2.1. Trích dẫn trực tiếp

Khái niệm: Là kiểu trích dẫn nguyên văn lại một câu, một đoạn văn hay hình ảnh, quy trình, sơ đồ… của bản gốc vào bài viết.

Hình thức trình bày: “Nội dung trích dẫn” (Tên tác giả, năm phát hành tác phẩm, số trang)

 • Lời trích dẫn không được sai bất kỳ chi tiết nào so với bản gốc, phải đảm bảo đúng từng câu, từng chữ, từng hình ảnh và dấu câu.

Lưu ý:

 • Dùng quá nhiều trích dẫn tài liệu tham khảo dạng này sẽ khiến bài viết đơn điệu và nặng nề.

Khoa học được hiểu là “hệ thống tri thức về mọi loại quy luật vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội tư duy” (Pierre Auger, 1961, tr.17-19).

2.2. Trích dẫn gián tiếp

Khái niệm: Là hình thức mà người viết diễn đạt lại thông tin, ý tưởng của người khác theo cách nói của mình. Nghĩa là không bắt buộc phải nguyên văn so với bản gốc.

Hình thức trình bày: Thêm tên tác giả và năm phát hành tác phẩm vào nội dung trích dẫn.

Lưu ý: 

 • Mặc dù không cần thiết phải đúng từng câu chữ nhưng vẫn phải đảm bảo trung thành và không sai lệch so với bản gốc.

 • Khi trích dẫn, cần thận trọng để tránh diễn đạt sai nội dung của bản gốc.

 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo này thường được dùng trong các nghiên cứu khoa học.

 • Cách 1: Theo nhận định của Vũ Cao Đàm (1999), đề tài là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học… 

 • Cách 2: Khái niệm về đề tài có thể được hiểu là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học… (Vũ Cao Đàm, 1999).

3 hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo

2.3. Trích dẫn thứ cấp

Khái niệm: Là hình thức mà người viết trích dẫn tài liệu tham khảo thông qua trích dẫn tài liệu của một tác giả khác. Đây là trường hợp người viết muốn trích dẫn thông tin từ tác giả X nhưng không tìm được bản gốc của tác giả X. Lúc này người viết phải trích dẫn thông qua tài liệu của tác giả Y.

Lưu ý: Trừ những trường hợp ngoại lệ thì vẫn nên tiếp cận với tài liệu gốc thay vì trích dẫn thứ cấp. Như vậy tính khoa học của bài viết sẽ càng cao.

Ví dụ:

Theo nghiên cứu của Albright (1941), phụ nữ thường ít mắc bệnh loãng xương ở độ tuổi trước thời kỳ mãn kinh (được trích dẫn bởi Nguyen, 2002, tr.22).


 • (Mỗi loại hình bao gồm 2 mẫu cho tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, chú ý các dấu chấm, phẩy ngoặc, khoảng trống, in nghiêng, in hoa)

3.1. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo là sách

Cách ghi trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Tên (các) tác giả. (Năm xuất bản).

  Tên sách in nghiêng

  . (Lần xuất bản từ lần thứ 2). Nơi phát hành: Nhà xuất bản. 

 • Name of author(s). (Year).

  Title of book

  . (Edition). Place of publication: Publisher.

Ví dụ: 

 • Anh, Đ. B. H. (2018).

  Quản trị chuỗi cung ứng.

  Việt Nam: NXB Kinh tế TP. HCM.

3.2. Một chương (một phần) trong sách

Cách trích dẫn:

 • Tên (các) tác giả. (Năm xuất bản). Tên chương. Trong Tên (các) biên tập viên (Ed/Eds.),

  Tên sách in nghiêng

  (số trang). Nơi phát hành: Nhà xuất bản. 

 • Name of author(s). (Year). Name of chapter. In Name of editor(s) (Edition, Ed/Eds.),

  Title of book

  (page range). Place of publication: Publisher.

Ví dụ cách viết trích dẫn tài liệu tham khảo là 1 phần trong sách: 

Hoài, T. (2017). Chương 3, Cát Bụi Chân Ai (tr. 168-172). TP. HCM: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

3.3. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo từ báo, tập san khoa học và trực tuyến

Cách trích dẫn:

 • Tên (các) tác giả. (Năm phát hành). Tên bài viết.

  Tên tạp chí, tập san in nghiêng,

  số tập (số phát hành), số trang. DOI hoặc URL (đối với tài liệu trực tuyến)

 • Name of author(s). (Year). Title of article.

  Name of journal,

  Volume number (Issue number), Page number(s). DOI or Retrieved from URL 

Ví dụ: 

Thoa, N. T. K. (2021). Khuynh hướng nghiên cứu nhân văn số từ góc độ phân tích trắc lượng thư mục, Tạp chí thông tin và tư liệu, 2(3), 78-81.

3.4. Với bài thuyết trình, phát biểu trong hội nghị

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Tên (các) người trình bày. (Ngày, tháng, năm phát hành).

  Tiêu đề đóng góp

  in nghiêng [Loại đóng góp]. Tên hội nghị, Địa điểm hội nghị. DOI hoặc URL

 • Nam

  e of presenter(s). (Year, Month Day Range). Title of contribution [Type of contribution]. Conference name, Location. DOI or Retrieved from URL 

Ví dụ: 

Bodnar, M. (2016, May 30-June 2). Problems as possibilities: A Topic Generation Portal to help instructors efficiently draft assignment topics [Poster presentation]. WILU 2016 Conference, Vancouver, BC, Canada.

3.5. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo là giáo trình, luận văn, luận án, khoá luận

Cách trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Tên (các) tác giả. (Năm in tài liệu).

  Tên luận văn/luận án in nghiêng

  [Loại tài

  liệu, Cơ sở đào tạo]. Tên cơ sở lưu trữ dữ liệu. URL

 • Name of author(s). (Year).

  Title of thesis/dissertation

  [Doctoral dissertation/Master’s thesis, Name of Institution]. Archive name. URL

Ví dụ:

Tùng, N. T. (2021). Giám sát đầu tư công của Quốc hội Việt Nam [Luận án tiến sĩ, Học viện Tài Chính]. 

3.6. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo từ internet/ Trang web

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trên internet với cách trích dẫn tài liệu tham khảo từ trang web sẽ có cùng 1 nguyên tắc. Như sau: 

Cách trích dẫn: 

 • Tên (các) tác giả. (Năm phát hành).

  Tiêu đề trang in nghiêng.

  Tên trang web. Thông tin truy cập ngày, tháng, năm, từ URL

 • Name of author(s). (Year).

  Title of document.

  Name of website. Retrieved month day, year, from URL

Lưu ý: Nếu bài viết không có tên tác giả thì chuyển tên tài liệu lên trước thay thế cho tên tác giả.

Ví dụ:

3.7. Với tài liệu là văn bản Nhà nước

 • Đơn vị nhà nước. (Năm phát hành).

  Tiêu đề in nghiêng.

  Nhà xuất bản. DOI hoặc URL

 • Name of organization. (Year).

  Title of document.

  Publisher. DOI or URL

Lưu ý: Khi Bộ, cơ quan hoặc Ủy ban Nhà nước tạo ra và sản xuất tài liệu thì có thể bỏ qua tên nhà xuất bản.

Ví dụ: 

Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. (2013). Báo cáo quy hoạch Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản rắn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2023.


Cách trích dẫn nguồn tham khảo đối với từng loại tài liệu

3.8. TLTK bằng các ngôn ngữ khác Latin

Với các nguồn TLTK sử dụng ngôn ngữ khác Latin như: tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật…, có thể làm theo 2 cách trích dẫn tài liệu tham khảo sau:

 • Trường hợp có bộ gõ tương ứng, chỉ phiên âm họ tên tác giả sang tiếng Latin, họ tên theo ngôn ngữ gốc đặt trong dấu ngoặc vuông ‘[ ]’, các thông tin khác giữ nguyên như bản gốc.

Ví dụ: Lizhi, X. [谢丽芝] (2012). 汉语人体成语的认知机制研究, 硕士论文曲阜师范大学.

 • Trường hợp không có bộ gõ tương ứng, phiên âm sang tiếng Latin, phần dịch tên (sách, báo, tạp chí, luận văn,…) sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đặt trong dấu ngoặc vuông ‘[ ]’.

Ví dụ: Najm, Y. (1966). Al-qissah fi al-adab Al-Arabi al-hadith [The novel in modern Arabic literature]. Beirut: Dar Al-Thaqafah.

Nắm được cách trích dẫn tài liệu tham khảo vừa thể hiện sự chuyên nghiệp và đầu tư của bạn vào bài nghiên cứu vừa giảm tỷ lệ đạo văn hiệu quả. Nếu bạn vẫn chưa biết rõ các quy chuẩn về sắp xếp và trình bày tài liệu tham khảo theo quy định như thế nào cho đúng, hãy tìm hiểu ngay tại bài viết: cách sắp xếp tài liệu tham khảo trong luận văn.

4. Định dạng tên tác giả trong tài liệu tham khảo

Định dạng tên tác giả trong mục tài liệu tham khảo cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng bạn cần nắm rõ để có thể áp dụng cách trích tài liệu tham khảo một cách chính xác và đầy đủ.


Định dạng tên tác giả trong tài liệu tham khảo

4.1. Cách ghi tên tác giả theo kiểu APA

Kiểu trích dẫn APA xuất phát từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American Psychological Association). Do đó, sẽ sử dụng theo quy ước đặt tên của phương Tây. Cụ thể, trích dẫn tên tác giả ở các dạng tài liệu sẽ được ghi theo nguyên tắc thống nhất sau:

 • Với tác giả nước ngoài: họ, sau đó là các chữ cái đầu của tên kèm theo dấu chấm.

  Ví dụ

  : Hillary Rodham Clinton →  Clinton, H. R.

 • Với tác giả Việt Nam: tên, sau đó là các chữ cái đầu của họ và tên lót kèm theo dấu chấm.

  Ví dụ

  : Phạm Thế Anh → Anh, P. T. 

Lưu ý: ở một số nơi có thể sử dụng cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo họ và tên đầy đủ của tác giả. Nhưng theo cách này sẽ không đồng bộ với các tác giả nước ngoài, đặc biệt không thể sử dụng phần mềm hay công cụ quản lý tài liệu tham khảo.

4.2. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo nhiều tác giả

Hướng dẫn trích tài liệu tham khảo từ 2 tác giả trở lên: 

 • Với hai tác giả:

  tên tác giả 1 ‘&’ tên tác giả 2 nếu sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc tên tác giả 1 ‘và’ tên tác giả 2 nếu ở dạng tường thuật.

Ví dụ: (Dawson & Lucas, 1993) hoặc Dawson và Lucas (1993) cho rằng…

 • Từ ba tác giả trở lên:

  tên tác giả đầu tiên, sau đó thêm ‘et al.’ hoặc ‘và cộng sự’. 

Ví dụ: (Brown et al., 2001) hoặc Brown và cộng sự (2001) cho rằng…

 • Với hai tác giả:

  tên tác giả thứ nhất ‘&’ tên tác giả thứ hai.

Ví dụ: Dawson, J., & Lucas, R. (1993). Lifestyles of New Zealand forest plants. Victoria University Press.

 • Từ ba tác giả đến 20 tác giả:

  cung cấp tất cả họ tên của 20 tác giả, sử dụng dấu ‘&’ trước họ tên tác giả cuối cùng.

 • Từ 21 tác giả trở lên:

  liệt kê 19 họ tên của 19 tác giả đầu, chèn dấu ba chấm ‘…’, sau đó thêm họ tên tác giả cuối cùng.

Xem video về cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong word: 

5. 10 lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo

Để đảm bảo việc trích dẫn tài liệu tham khảo được chính xác và khoa học, người viết cần nắm một số lưu ý sau để bài viết của mình tăng tính chuyên nghiệp.

 1. Đảm bảo nguyên tắc nhất quán: Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo phải thống nhất với nhau trong toàn bài viết và tương ứng với cách trình bày ở danh mục tài liệu tham khảo.

 2. Chỉ nên trích dẫn tài liệu tham khảo khi người viết đã đọc hết tài liệu đó.

 3. Thông tin cơ bản trong trích dẫn gồm Họ tác giả (năm sáng tác).

 4. Tác giả người nước ngoài thì chỉ ghi Họ trong trích dẫn. Trong danh mục tài liệu tham khảo thì ghi Họ + chữ viết tắt tên và tên đệm.

 5. Không trích dẫn cơ quan công tác, học hàm hay địa vị xã hội của tác giả.

 6. Một thông tin có nhiều nguồn thì nên trích dẫn tài liệu tham khảo từ những tác giả nổi tiếng.

 7. Tránh việc trích dẫn các nguồn tài liệu từ bản trình bày miệng mà không được đăng tải.

 8. Nên hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ luận án. Điều này có thể gây khó khăn cho người đọc khi muốn tìm nguồn tài liệu đó. Bởi vì những người không sống trong khu vực trường nơi luận án đó được trình bày sẽ khó tiếp cận với nó, đặc biệt là các tài liệu nước ngoài. Nếu trích thì phải đảm bảo độc giả được phép truy cập.

10 lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo

6. 2 Vai trò của trích dẫn tài liệu tham khảo 

Ngoài giúp tăng thêm tính chuyên nghiệp, việc trích dẫn tài liệu tham khảo còn mang một số vai trò nhất định. Việc hiểu đúng những vai trò đó sẽ góp phần giúp cho tác giả sử dụng tài liệu tham khảo một cách chính xác và có hiệu quả hơn.

6.1. Vai trò với người đọc

 • Cho phép người đọc xác minh được vấn đề vừa nêu ra.
 • Giúp người đọc dễ dàng truy cập nguồn tài liệu đó nếu họ muốn.
 • Giúp người đọc có cơ hội đào sâu hơn những kiến thức mà bạn cung cấp.
 • Giữ chân người đọc ở lại bài viết của bạn vì tính rõ ràng, chính xác.

6.2. Vai trò với người viết

 • Là yếu tố quan trọng giúp đề tài nghiên cứu thành công.
 • Làm tăng giá trị của công trình nghiên cứu nhờ có có cơ sở thực tế.
 • Làm tăng độ tin cậy và tính thuyết phục của bài viết nhờ có lập luật chặt chẽ cùng với sự so sánh, đối chiếu với các nguồn tài liệu khác.
 • Cải thiện kỹ năng viết.
 • Quá trình tìm kiếm và phân tích tài liệu giúp tăng khả năng tự học và khai thác thông tin.
 • Việc trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện bạn tôn trọng chất xám của người khác. Điều này giúp rèn luyện đạo đức ngề nghiệp và tránh được hiện tượng đạo văn.

Như vậy, Tri Thức Cộng Đồng vừa hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo đúng chuẩn theo phong cách APA cùng với một số lưu ý giúp bài viết thêm sự chuyên nghiệp. Hy vọng qua những chia sẻ trên, bạn có thêm những kiến thức hay và bổ ích có thể áp dụng vào bài luận văn của mình, tránh những sai sót không đáng có và đạt được kết quả cao.